قهرمان سابق دوی آمریکا به ضرب گلوله کشته شد

قهرمان سابق دوی آمریکا به ضرب گلوله کشته شد