قدرت‌ نمایی عجیب شیر ماده با حمل کردن لاشه گاومیش عظیم الجثه / فیلم