آمار هولناک پزشکی قانونی؛ ۷۰ هزار زن ایرانی کتک خوردند