آمادگی کامل استانداری تهران برای افزایش ساعات واکسیناسیون