نخستین تصاویر از آتش سوزی در پی شکستگی لوله گاز در میدان شاد آباد تهران / فیلم

نخستین تصاویر از  آتش سوزی در پی شکستگی لوله گاز در میدان شاد آباد تهران / فیلم