این استان فوتی کرونایی نداشت

این استان فوتی کرونایی نداشت