مثبت شدن تست کرونای دونده ایرانی یک روز قبل از اعزام