اولیانوف: تردیدها درباره موفقیت مذاکرات را کنار بگذارید