خرید و فروش فن و پروانه فن یخچال …دوره جامع سخنرانی و صحبت در جمعدستگاه تقطیر و عرق گیری ، گلاب …آموزش تخصصی تار و سه تار در تهرانپارس

برنامه خاصی در تلویزیون نداریم که برای بازی در آن شوق و اشتیاقی وجود داشته باشد / لزومی ندارد به خاطر رفاقت و دوستی در همه کارهای مدیری حاضر باشم