توضیحات پلیس درباره شایعات و ابهامات مالی مطرح شده علیه موسسه رهگشا