مصاحبه تصویری پدر و مادر «غزاله شکور» بعد از اعدام «آرمان عبدالعالی» / بعد از اعدام آرمان به آرامش رسیدیم + فیلم

مصاحبه تصویری پدر و مادر «غزاله شکور» بعد از اعدام «آرمان عبدالعالی» / بعد از اعدام آرمان به آرامش رسیدیم + فیلم