تمامی مدارس کشور نیمه دوم آبان‌ ۱۴۰۰ بازگشایی می شوند