توسعه همکاری بانک مهر ایران و معاونت توسعه روستایی