میرهاشم حسینی به دور دوم مسابقات  تکواندو صعود کرد