بهره‌مندی بیش از ۲۴ هزار نفر از وام ازدواج بانک کشاورزی