مدیریت فضای مجازی ما در دست آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست | هدف طرح صیانت از فضای مجازی حمایت از پیام رسان‌های ایرانی است