خبر بد برای واکسن نزده‌ها؛ باید به صورت مرتب و هزینه شخصی تست PCR بدهید