خبر خوش برای داوطلبان درباره ورود به دانشگاه‌ فرهنگیان در سال ۱۴۰۰ / شرایط سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان افزایش یافت