احتمال شدت گرفتن کرونا باز هم وجود دارد / باید آمادگی کامل را داشته باشیم