خروج از بی‌تاریخی، بدون غلبه بر انقطاع تاریخی بی‌معناست

خروج از بی‌تاریخی، بدون غلبه بر انقطاع تاریخی بی‌معناست