وقوع توفان شن وحشتناک در زابل با سرعت ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت