هر متر واحد مسکونی در تهران ۳۱ میلیون تومان / با وام جدید مسکن چند متر خانه می‌توان خرید؟