جزییات مطالعات سینوفارم و پاستور برای تزریق به کودکان ایرانی / سینوفارم کودکان با بزرگسالان متفاوت است؟