آمریکا دیپلماسی هدفمندی را برای بازگشت به برجام دنبال می‌کند