شرایط جدید دورکاری در تهران پس از تغییر وضعیت کرونا