رشد تجارت مناطق آزاد ایران در دولت روحانی منفی ۸/. درصد بوده است