ثبات در بورس تنها با اعمال مدیریت در سازمان بورس و اوراق بهادار میسر نمی‌شود