می‌شد بجای قربانزاده، فرد باتجربه‌تری رئیس سازمان خصوصی سازی شود