آقای سلیمانی! لطفا خارج شوید! چون قدرت چانه زنی و تاثیرگذاری ندارید

آقای سلیمانی! لطفا خارج شوید! چون قدرت چانه زنی و تاثیرگذاری ندارید