زنگنه خارجی‌ها را  دوست داشت!

زنگنه خارجی‌ها را  دوست داشت!