برگزاری میزگرد نقش معاونت علمی رئیس جمهور در توسعه معادن