اموزشگاه زبان روسی شرق تهرانسمساری سیار در تهرانآموزش تخصصی تنبور در تهرانپارسفروش پلی آمید

سازمان برنامه و بودجه وارد کمک به پیمانکاران و طرح های عمرانی نشده است