قیمت نخ ایرانی از ۴۰ هزار تومان به ۱۳۵هزار تومان رسید