کالاهای ایرانی از طریق عراق و کویت به عربستان صادر می شود