خودروساز ورشکسته کره‌ای دست از سر ایران برنمی‌دارد!