زنگنه باعث شده بود تا واردات گاز از ترکمنستان متوقف شود

زنگنه باعث شده بود تا واردات گاز از ترکمنستان متوقف شود