گاو و گوسفندهای جوان را صادر نکنید، اینکار منجر به کمبود و گرانی گوشت در آینده خواهد شد