سال ۹۷ مقابل سازمان خصوصی‌سازی تجمع کردیم، پوری حسینی با اتومبیل دو تن از معلولین تعاونی‌های سهام عدالت را زیر گرفت

سال ۹۷ مقابل سازمان خصوصی‌سازی تجمع کردیم، پوری حسینی با اتومبیل دو تن از معلولین تعاونی‌های سهام عدالت را زیر گرفت