کمبود مصالح ساختمانی فعالیت ساختمانی  اقدام ملی مسکن را در مقاطعی متوقف کرد