برگزاری نشست "نقشه راه دولت سیزدهم" با موضوع دغدغه‌های تولید کنندگان