کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت ۴۳ ماه است حقوق نگرفته‌اند

کارکنان شرکت‌های تعاونی سهام عدالت ۴۳ ماه است حقوق نگرفته‌اند