اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فال حافظ امروز جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و زیبا
در این بخش فال حافظ امروز جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و درست واقعی را ارائه کرده ایم که در مورد اتفاقات و طالع حوادث زندگی شما می‌باشد. شماره غزل:۳۶۳ دردم از یار است و درمان نیز همدل فدای او شد و جان نیز هماین که می‌گویند آن خوشتر ز حسنیار ما این دارد و آن نیز همیاد باد آن کو به قصد خون ماعهد را بشکست و پیمان نیز همدوستان در پرده می‌گویم سخنگفته خواهد شد به دستان نیز هم.چون سر آمد دولت شب‌های وصلبگذرد ایام هجران نیز همهر دو عالم یک فروغ روی اوستگفتمت پیدا و پنهان نیز هماعتمادی نیست بر کار جهانبلکه بر گردون گردان نیز همعاشق از قاضی نترسد می‌بیاربلکه از یرغوی دیوان نیز هممحتسب داند که حافظ عاشق استو آصف ملک سلیمان نیز هم تعبیر: درمان دردتان رسیدن به وصال یار می‌باشد. تمام هم و غمتان فکر کردن در مورد او و یاد خاطرات شیرین با او بودن هست تنها غصه شما شکستن عهد و پیمانی است که با او بسته نودید. این شب‌های هجران پایان پذیر است. ولی می‌ترسید دست روزگار او را از شما دور کند، اما خداوند دوباره به همه چیز سر و سامان می‌بخشد. او عادل است و حق را به حقدار می‌رساند.