گیربکس خورشیدیباطری ساز سیار مکانیک سیار امداد …آموزش تخصصی سنتور در تهرانپارسمدرس و مترجم زبان آلمانی - تدریس …