اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فال حافظ امروز سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و زیبا
در این بخش فال حافظ امروز سه شنبه ۴ مهر ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و درست واقعی را ارائه کرده ایم که در مورد اتفاقات و طالع حوادث زندگی شما می‌باشد. شماره غزل:۱۵۴ راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زدشعری بخوان که با او رطل گران توان زدبر آستان جانان گر سر توان نهادنگلبانگ سربلندی بر آسمان توان زدقد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زددر خانقه نگنجد اسرار عشقبازیجام می‌مغانه هم با مغان توان زددرویش را نباشد برگ سرای سلطانماییم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زداهل نظر دو عالم در یک نظر ببازندعشق است و داو اول بر نقد جان توان زدگر دولت وصالت خواهد دری گشودنسر‌ها بدین تخیل بر آستان توان زدعشق و شباب و رندی مجموعه مراد است.چون جمع شد معانی گوی بیان توان زدشد رهزن سلامت زلف تو وین عجب نیستگر راه زن تو باشی صد کاروان توان زدحافظ به حق قرآن کز شید و زرق بازآیباشد که گوی عیشی در این جهان توان زد تعبیر: تصمیم شما باعث سربلندی تان و نیز مایه‌ی افتخاربرای همگان خواهد شد. دنیای مادی و معنوی تان تضمین می‌شود. در‌های بسته به رویتان باز می‌شود و شما خیلی زود به مراد دلتان می‌رسی، اما مواظب سلامتی ودتان باشید که هر چه دارید از دولت قرآن است.