کشورهای عربی کنفرانس دموکراسی مشابه آمریکا برگزار می‌کنند