گله کارگردان «هم گناه» از افراط در تولید کمدی و کمبود ژانر