مبلمان آمفی تئاتر،رض کوتولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …گالن آب تاشوجذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …