تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاهتولیدی آسانسور ، نصب آسانسورباربری یخچالدار مازند سرما(با مدیریت …مبلمان آمفی تئاتر،رض کو