تعمیر تلویزیون ال جیبرس صنعتینمایندگی رسمی و عامل فروش محصولات …برنج تک و توک