فروشگاه های زنجیره ای افق روشنی در مسیر معیشت مردم